مواد مغذی

855

مهمتریت دغدغه موجود در صنعت آبزی پروری افزایش تولید ماهیان درواحد سطح است.
تغذیه با جیره های غذایی فرموله شده یکی از راه های موثر جهت افزایش تولید ماهیان است .
هرچند برای تولید اقتصادی ماهیان،جیره های غذایی می بایست با توجه به نیازهای غذایی هرگونه که شامل پروتئین،چربی،کربوهیدرات وانرژی است،فرموله شوند

نظرات بسته شده است.