۲٫کربوهیدرات

223

کربوهیدرات:

کربوهیدرات ارزان ترین بخش جیره برای تولید انرژی است وکیفیت پلت های غذایی ماهیان را بهبود می بخشد.

هزینه تولید غذارا می توان با بکاربردن ترکیبات غذایی غنی از کربوهیدرات به ازای هرعدد ماهی کاهش داد و پروتئین مصرفی جهت تولید انرژی را به حداقل رساند.

تامین انرژی توسط کربوهیدرات یا چربی می تواند سبب تولید بیشتری به ازای هرواحد پروتئین گرانقیمت مانند آردماهی شود و همچنین نیتروژن تولیدی به ازای هرعدد ماهی کاهش می یابد.

به طورکلی توانایی ماهیان در استفاده از کربوهیدرات بستگی به دستگاه گوارش و فیزیولوژی آن دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.