انگل شناسی و بیماری آبزیان

177


Parasitological and Aquatic Disease 

انگل شناسی و بیماری آبزیان

  به طور کلی شامل موارد زیر می باشد

تک یاخته ها :

الف) مژه دارانciliophora 

۱-ichthyophthiriusmultifiliis 

 2-Tricodina   

 3-Epystilis

 ب) تاژک داران masticophora

۱-criptobia Branchialis

۲-Ichtyopoda negatrix

۳-Hexamita

۴- Tripanozoma

۵-Myxozoma cerberalis

۶-Microspora

۷-Rizopoda

پر یاخته ها :

۱-Nematoda (کرمهای نخی شکل /نماتودها)

۲- Cistoda ( کرمهای نواری شکل / سستود ها )

۳- Termatoda ( کرمهای برگی شکل / ترماتود ها)

۴- Acantocephala ( خاربرسران / آکا نتو سفال )

۵- Polychaeta  ( کرم های حلقوی / زالو ها)

۶- crustacaea  (سخت پوستان ) 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.